GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Nierezydenci

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Non-residents - International trade in services

Definicja

1. Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów.
2. Obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetówi przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Źródło definicji

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
  Miejsce publikacji Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.

 • Objaśnienia do sprawozdania kwartalnego DNU-K. Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług.
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

 • Objaśnienia do sprawozdania rocznego DNU-R. Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług.
  Miejsce publikacji GUS, Warszawa

Dziedzina pojęcia

 • Stosunki gospodarcze z zagranicą

Źródła danych, na których występuje pojęcie

 • DNU-K Sprawozdanie kwartalne o międzynarodowej wymianie usług

 • DNU-R Sprawozdanie roczne o międzynarodowej wymianie usług

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Kaźmierczak Agnieszka
e-mail: A.Kazmierczak@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS