GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Przeciętne zatrudnienie

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Average paid employment

Definicja

Średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu (np. miesiąca, kwartału, roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Przeliczenie osób niepełnozatrudnionych na osoby pełnozatrudnione uzyskuje się poprzez przemnożenie liczby pracowników niepełnozatrudnionych przez odpowiednie współczynniki przeliczeniowe, będące stosunkiem liczby godzin pracy osób niepełnozatrudnionych do liczby godzin pracy osób pełnozatrudnionych, czyli do nominalnego czasu pracy. Przeciętne miesięczne zatrudnienie obliczane jest jako średnia arytmetyczna lub metodą uproszczoną, tj. jako średnia chronologiczna lub średnia z sumy dwóch stanów dziennych. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane metodą średniej arytmetycznej, jest ilorazem sumy stanów zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu i liczby dni kalendarzowych w miesiącu. Do dni pracy w miesiącu wlicza się przypadające w tym czasie niedziele, święta oraz dni wolne od pracy. Dla tych dni przyjmuje się stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego, jeżeli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy. W stanach dziennych nie uwzględnia się osób przebywających na urlopach bezpłatnych. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane metodą średniej chronologicznej, jest 1/2 sumy: połowy stanu zatrudnienia w pierwszym dniu miesiąca, stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca i połowy stanu zatrudnienia w ostatnim dniu miesiąca. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane metodą średniej z dwóch stanów dziennych, jest 1/2 sumy stanów zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca. Przy stosowaniu metody uproszczonej wyłączane są ze stanu zatrudnienia osoby, które korzystały z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 14 dni. Metodę uproszczoną obliczania przeciętnego miesięcznego zatrudnienia stosuje się tylko w odniesieniu do zakładów o stabilnej sytuacji kadrowej. W przypadku zakładów działających niepełny miesiąc (nowo powstałe, rozpoczynające działalność w miesiącu sprawozdawczym, funkcjonujące sezonowo) oraz zakładów o dużej płynności kadr (zwolnienia grupowe, natężenie udzielania urlopów bezpłatnych itp.) stosuje się metodę średniej arytmetycznej. Przeciętne zatrudnienie: w kwartale, od początku roku do końca okresu sprawozdawczego, w roku, jest ilorazem sumy przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach odpowiednio: kwartału, okresu sprawozdawczego, roku i liczby miesięcy w danym okresie. W przypadku, gdy zakład pracy nie funkcjonował przez pełny: kwartał, okres sprawozdawczy, rok, przeciętne miesięczne zatrudnienie jest ilorazem sumy przeciętnej liczby zatrudnionych z faktycznie przepracowanych miesięcy i pełnej liczby miesięcy odpowiednio: w kwartale, w okresie sprawozdawczym, w roku.

Źródło definicji

  • Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń
    Miejsce publikacji GUS, Warszawa

Dziedzina pojęcia

  • Rynek pracy

Pojęcia nadrzędne

Pojęcia podrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

  • SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw

  • Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

  • Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

  • SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych

  • Z-06 zał. Załącznik do Z-06. Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli akademickich

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Winiarz Anna
e-mail: A.Winiarz@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS