GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Sztuki duże UE

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Livestock unit (LSU)

Definicja

Pogłowie zwierząt wyrażone w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) umożliwia grupowanie zwierząt różnych gatunków i w różnym wieku, wadze, typie użytkowym w ramach gatunku. Współczynniki umożliwiające przeliczenie pogłowia zwierząt w sztukach fizycznych na duże jednostki przeliczeniowe określa Eurofarm i ustalane są na podstawie konwencji (początkowo odnosiły się do wymogów związanych z odżywianiem zwierząt a 1 DJP /LSU/ stanowiła krowa mleczna o rocznej wydajności 3000 kg mleka). Współczynniki przeliczeniowe (DJP) stosuje się do grupowania następujących gatunków zwierząt: koniowate, bydło, owce, kozy, trzoda chlewna, drób i króliki.
Współczynniki wynoszą:
- dla koniowatych - 0,80,
- dla bydła w wieku poniżej 1 roku (cieląt) ogółem - 0,40 ,
- dla samców bydła w wieku 1-2 lat - 0,70,
- dla samic bydła w wieku 1-2 lat - 0,70,
- dla samców bydła w wieku 2 lat i więcej - 1,00,
- dla jałówek w wieku 2 lat I więcej - 0,80,
- dla krów mlecznych - 1,00,
- dla krów pozostałych (mamki) - 0,80,
- dla owiec ogółem - 0,10,
- dla kóz ogółem - 0,10,
- dla prosiąt o wadze żywej do 20kg - 0,027,
- dla loch na chów o wadze żywej 50 kg i więcej - 0,50,
- dla pozostałych świń (warchlaki o wadze 20 do 50 kg, knury i tuczniki o wadze 50 kg i więcej) - 0,30,
- dla brojlerów kurzych - 0,007,
- dla niosek kurzych - 0,014,
- dla drobiu pozostałego (łącznie kaczki, indyki, gęsi, przepiórki, perliczki i inne, ale bez strusi) - 0,030,
- dla strusi - 0,35,
- dla królików (samice do chowu) - 0,020.

Źródło definicji

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012.
    Miejsce publikacji Dz. U. z 2012 r. poz. 446

Źródło definicji - międzynarodowe

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 Tekst mający znaczenie dla EOG
    Miejsce publikacji OJ L 321, 01/12/2008 P. 14 - 34

Dziedzina pojęcia

  • Działalność rolnicza i leśna

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Kuliś Małgorzata
e-mail: M.Kulis@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS