GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Kapitał (fundusz) własny

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Share equity (fund)

Definicja

Pieniężny odpowiednik majątku stanowiącego własność jednostki ustalony zgodnie ze statutem, umową o utworzeniu lub przepisami o gospodarce finansowej jednostki. Obejmuje on kapitał podstawowy, należne lecz niewniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny i pozostałe kapitały rezerwowe, niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych, wynik finansowy netto roku obrotowego.

Źródło definicji

  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
    Miejsce publikacji Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.

Dziedzina pojęcia

  • Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

Pojęcia nadrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • SP Roczna Ankieta Przedsiębiorstwa

  • F-02/dk Sprawozdanie o finansach instytucji kultury

  • F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

  • F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Wasik Janusz
e-mail: J.Wasik@stat.gov.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS