GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Zakład opiekuńczo-leczniczy

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Chronic medical care home

Definicja statystyczna

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego lub jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Dane dotyczące zakładów opiekuńczo - leczniczych prezentowane w publikacjach GUS i Banku Danych Lokalnych, opracowane są w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr. 14, poz. 89, z późn. zm.).

Źródło definicji

  • Opracowanie własne Głównego Urzędu Statystycznego
    Miejsce publikacji Słownik Pojęć Statystycznych - Portal informacyjny GUS

Definicja normatywna

Przedsiębiorstwo w którym udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Świadczenia mogą polegać w szczególności na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnieniu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielegnacji w warunkach domowych.

Źródło definicji

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
    Miejsce publikacji Dz. U. Nr 112 poz. 654, z późn. zm.

Dziedzina pojęcia

  • Zdrowie i ochrona zdrowia

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • MZ-29A Sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Żytecka-Karolak Marzena
e-mail: M.Zytecka-Karolak@stat.gov.pl

Zmiany w opisie pojęcia :

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS