GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Price index of sold production of industry

Definicja

Obrazuje zmiany cen bazowych w przemyśle tj. w czterech sekcjach wg PKD 2007: "Górnictwo i wydobywanie", "Przetwórstwo przemysłowe", "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" oraz "Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja". Opracowywany jest na podstawie miesięcznych badań cen reprezentantów wyrobów i usług (ok. 30 tys. w miesiącu), uzyskiwanych przez, dobrane w sposób celowy podmioty gospodarcze (ok. 3,3 tys. w miesiącu), w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Obserwacją obejmuje się dane dotyczące cen (dwóch kategorii: producenta i bazowej) oraz wartości sprzedaży reprezentantów.
Wskaźniki cen przy podstawie miesiąc poprzedni =100 obliczane są następująco:
- dla szczebla przedsiębiorstwa - jako średnie ważone indywidualnych wskaźników cen reprezentantów przy zastosowaniu, jako systemu wag, wartości ich sprzedaży w badanym miesiącu;
- dla szczebla grup, działów i sekcji - jako średnie wskaźników cen agregatów niższego szczebla, ważone ich pełną wartością sprzedaży w badanym miesiącu.
Wskaźniki cen przy innych podstawach obliczone są jako średnie wskaźników cen agregatów niższych szczebli, ważone wartością ich sprzedaży z 2010 roku, która jest aktualizowana miesięcznie o zmiany cen i zmiany struktury sprzedaży zachodzące w kolejnych miesiącach roku, którego dotyczą wskaźniki cen.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

W przypadku meldunku DG-1 zmienna ma charakter meldunkowy; podaje się szacunkowy wskaźnik cen produkcji sprzedanej za miesiąc sprawozdawczy w stosunku do miesiaca poprzedniego dla przedsiębiorstwa ogółem. Do szacowania wskaźnika przyjmuje się dane o wartościach sprzedaży bez podatku VAT i podatku akcyzowego. Wskażnik jest ostatecznie opracowywany na podstawie poziomów cen reprezentantów wyrobów i usług wykazywanych przez przedsiębiorstwo na formularzu C-01.

Źródło definicji

  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
    Miejsce publikacji GUS, Warszawa

Źródło definicji - międzynarodowe

  • Rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk
    Miejsce publikacji OJ L 191, 22/07/2005 P. 1 - 15

Dziedzina pojęcia

  • Ceny

Pojęcia nadrzędne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Kudelska Bożena
e-mail: B.Kudelska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS