GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej


Wynalazek podlegający opatentowaniu

Listy pojęć Poprzednie pojęcie z pełnej listy Następne pojęcie z pełnej listy

Patentable invention

Definicja

Rozwiązanie o charakterze technicznym, które jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.
Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.
Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.
Nie udziela się patentów na:
1) wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt;
3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach;
Patent trwa dwadzieścia lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. O udzieleniu patentu dokonuje się wpisu do rejestru patentowego. Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego. Częścią składową dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku wraz z zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami. Opis patentowy publikuje się.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Prawo do patentu oraz patent są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Uprawniony do patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna). Wynalazek będący przedmiotem prawa do patentu polskiego podmiotu gospodarczego bądź obywatela polskiego, mającego stałe miejsce zamieszkania w Polsce może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym RP.

Źródło definicji

  • Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki
    Miejsce publikacji GUS, Warszawa

  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
    Miejsce publikacji Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117, z późn. zm.

Dziedzina pojęcia

  • Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

Źródła danych, na których występuje pojęcie

  • System informacyjny Urzędu Patentowego RP

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Piotrowska Joanna
e-mail: J.Piotrowska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS