GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Podstawowe pojęcia statystyczne

(uporządkowane alfabetycznie)A |  B |  C |  D |  E |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  R |  S |  Ś |  T |  U |  W |  Z | 


A
Początek strony

Agregacja
Alokacja próby
Analiza czynnikowa
Analiza harmoniczna (fourierowska)
Analiza spektralna (widmowa)
Atrybut

B
Początek strony

Badanie całkowite (wyczerpujące)
Badanie ciągłe
Badanie częściowe
Badanie doraźne
Badanie okresowe
Badanie pilotażowe
Badanie statystyczne
Baza danych (2)
Bezwzględne miary zmienności
Błąd całkowity
Błąd losowy (przypadkowy)
Błąd pokrycia
Błąd systematyczny (nielosowy)
Błąd treści

C
Początek strony

Cecha ilościowa (mierzalna)
Cecha jakościowa (niemierzalna)
Cecha statystyczna
Cechy przestrzenne
Celowy wybór próby
Czynniki zmian zjawiska w czasie
Czyste wskaźniki wahań okresowych

D
Początek strony

Dane
Dane administracyjne
Dane ilościowe
Dane jakościowe
Dane pierwotne
Dane statystyczne
Dane statystyczne (2)
Dane wtórne
Decyle
Destymulanta
Diagram
Diagram korelacyjny (punktowy)
Dystrybuanta empiryczna

E
Początek strony

Etapy badania statystycznego

G
Początek strony

Generatory fizyczne
Generatory liczb losowych
Generatory programowe
Generatory sprzętowe
Grupowanie statystyczne
Grupowanie typologiczne
Grupowanie wariancyjne

H
Początek strony

Histogram

I
Początek strony

Indeks
Indeks agregatowy cen według formuły Laspeyresa
Indeks agregatowy cen według formuły Paaschego
Indeks agregatowy cen według formuły standaryzacyjnej Fischera
Indeks agregatowy ilości Fischera
Indeks agregatowy ilości według formuły Laspeyresa
Indeks agregatowy ilości według formuły Paaschego
Indeks agregatowy wartości
Indeks wielkości stosunkowych
Indeks zespołowy o stałej strukturze
Indeks zespołowy wpływu zmian strukturalnych
Indeksy indywidualne
Indeksy jednopodstawowe
Indeksy łańcuchowe
Interwał losowania

J
Początek strony

Jednostka statystyczna
Jednostki losowania

K
Początek strony

Kartogram
Korelacja
Korelacja ujemna
Kowariancja (cov(X,Y))
Kwantyle
Kwartyl pierwszy Q1
Kwartyl trzeci Q3
Kwartyle
Kwestionariusz
Kwotowy wybór próby

L
Początek strony

Liczby pseudolosowe
Liczebności absolutne
Liczebności absolutne skumulowane
Liczebności względne (stosunkowe)
Liczebności względne skumulowane
Liczebność próby
Losowanie jednostek do próby
Losowanie proste indywidualne
Losowanie proste indywidualne niezależne
Losowanie proste indywidualne zależne
Losowanie systematyczne
Losowanie warstwowe
Losowanie zespołowe
Losowy wybór próby

M
Początek strony

Makrodane statystyczne
Maksymalny błąd szacunku
Mediana (Me)
Metadane
Metoda najmniejszych kwadratów (MNK)
Metoda średniej ruchomej
Metodologia
Miary asymetrii
Miary dyspersji
Miary klasyczne
Miary koncentracji
Miary korelacji
Miary położenia
Miary pozycyjne
Miernik krzywoliniowości
Mikrodane statystyczne

N
Początek strony

Nielosowy wybór próby

O
Początek strony

Obserwacja statystyczna
Obszar zmienności
Odchylenie ćwiartkowe Q(x)
Odchylenie przeciętne d(x)
Odchylenie standardowe S(x)
Operat losowania

P
Początek strony

Parametry równania regresji liniowej
Percentyl
Populacja generalna (zbiorowość generalna)
Poufność danych
Prawidłowość statystyczna
Proces agregacji
Próba duża
Próba losowa
Próba mała
Próba prosta
Próba reprezentatywna
Próba statystyczna
Przestrzeń próby
Przypadkowy wybór próby

R
Początek strony

Rachunek indeksów
Rangi
Rangowanie
Rejestr
Rejestracja bieżąca
Reszty (ei)
Rozkład warunkowy tablicy korelacyjnej
Rozstęp
Rozstęp ćwiartkowy

S
Początek strony

Schemat losowania próby
Sezonowość zjawisk
Skala pomiaru
Skala porządkowa
Skala przedziałowa
Spis powszechny
Spis statystyczny
Sprawozdawczość statystyczna
Stała wygładzania
Statystyka
Statystyka niezależności chi-kwadrat
Statystyka opisowa
Statystyka opisowa (2)
Statystyki opisowe
Stymulanta
Surowy materiał statystyczny
Surowy wskaźnik wahań okresowych
System Informacji Statystycznej (SIS)
System Metadanych Statystycznych (SMS)
Szereg czasowy (dynamiczny)
Szereg czasowy momentów
Szereg czasowy okresów
Szereg korelacyjny
Szereg przestrzenny (geograficzny)
Szereg rozdzielczy (strukturalny)
Szereg rozdzielczy punktowy
Szereg rozdzielczy skumulowany (kumulacyjny)
Szereg rozdzielczy z przedziałami klasowymi
Szereg statystyczny
Szereg symetryczny
Szereg szczegółowy

Ś
Początek strony

Średni błąd szacunku
Średnia arytmetyczna
Średnia chronologiczna
Średnia geometryczna
Średnia harmoniczna
Średnia kwadratowa
Średniookresowe tempo zmian

T
Początek strony

Tablica kontyngencji
Tablica korelacyjna
Tablica niezależności
Tablica robocza (surowa)
Tablica statystyczna
Tablica statystyczna prosta
Tablica wynikowa (analityczna)
Tendencja rozwojowa
Trend liniowy
Typowy obszar zmienności

U
Początek strony

Układ równań normalnych

W
Początek strony

Wahania długookresowe (koniunkturalne)
Wahania krótkookresowe
Wahania okresowe (sezonowe)
Wahania przypadkowe
Wariancja (S2(x))
Warstwa
Warstwowanie
Wskaźnik natężenia
Wskaźnik podobieństwa struktur
Wskaźnik struktury
Wskaźniki sezonowości
Współczynnik asocjacji (współczynnik Yulea) (Qy)
Współczynnik determinacji (R2)
Współczynnik kontyngencji C-Pearsona
Współczynnik korelacji rang Spearmana (Rs)
Współczynnik skośności oparty na kwartylach (As)
Współczynnik skośności Pearsona (Ws)
Współczynnik zbieżności
Współczynnik zmienności
Współczynnik zmienności odchylenia ćwiartkowego (Vq(x))
Współczynnik zmienności odchylenia przeciętnego (Vd(x))
Współczynnik zmienności odchylenia standardowego (Vs(x))
Wybór metodą kuli śnieżnej
Wykres kołowy
Wykres liniowy
Wykres słupkowy
Wyraz wolny regresji (a)
Względne miary dyspersji

Z
Początek strony

Zależność korelacyjna
Zbiór danych
Zjawisko masowe

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS